Regulamin Konkursu pod czas Konferencji''Kobieca Wioska Mocy''

 

Organizatorem konkursu jest Volha Kuśmierska, mieszkająca pod adresem 38 Broughton Close, Riddings, prowodząca  działalność gospodarczą pod firmą Doula Volha, 38 Broughton Close DE554DQ, Riddings Wielka Brytania. Kontakt z organizatorem konkursu możliwy jest pod adresem e-mail: kontakt@otulicmame.pl.

 

Paragraf 1 – Uczestnicy konkursu

Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

 1. Uczestnikiem konkursu nie może być osoba, która jest:
 • członkiem najbliższej rodziny organizatora,
 • pracownikiem organizatora.

2. Za członków najbliższej rodziny uważa się:

 • wstępnych,
 • zstępnych,
 • rodzeństwo,
 • małżonka,
 • osobę pozostającą w stosunku przysposobienia.

 

Paragraf 2 – Czas i miejsce trwania konkursu
 1. Konkurs organizowany i przeprowadzany jest w Internecie.
 2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 25 listopada 2019 o godz. 13:00 i trwa do dnia 29 listopada 2019 do godz. 24:00. 

 

Paragraf  3 – Zadanie konkursowe
 1. W celu wzięcia udziału w konkursie, należy:
 • zapisać się na konferencję ‘’Kobieca Wioska Mocy,
 • być obecnym na żywo w trakcie wystąpienia prelegenta, na którego pytanie się odpowiada,
 • odpowiedzieć poprawnie na pytanie zadane w trakcie wystąpienia prelegenta.

 

Paragraf 4 – Oświadczenia uczestnika
 1. Uczestnik konkursu, zgłaszając swój udział w konkursie, oświadcza tym samym, że akceptuje niniejszy regulamin. 

 

Paragraf 5 – Wybór zwycięzcy
 1. Osoba, która w pierwszej kolejności odpowie poprawnie na zadane przez Prelegenta pytanie w czasie wykładu online, zostaje zwycięzcą nagrody.
 2. Lista zwycięzców i nagród zostanie podana do publicznej wiadomości w dniu 30-ego listopada w wiadomości e-mail i na FB stronie wydarzenia „Konferencja online. Kobieca Wioska Mocy”.

 

Paragraf 6 – Nagroda
 1. Każdy ze zwycięzców konkursu otrzyma swoją nagrodę, którą wygrał.
 2. Lista nagród i dokładne terminy spotkań online, podczas których odbędzie się konkurs:
 • 25.11 13.00 – Książka „Jak zrobić dobrze kobiecie w ciąży”, Webinar ze strony www.pomogecimamo.
 • 25.11 21.00 – Książka „Mama lama, czyli macierzyństwo i inne przypadłości życiowe”.
 • 26.11 13.00 – Książka „Cesarzowa rodzi w domu”
 • 26.11 21.00 – Książka RodziMy
 • 27.11 13.00 – „Czuły Kalendarz”
 • 27.11 21.00 – 1) Książka „Dzieci pomysłowej Mamy”. 2) Książka „ Twórz z dzieckiem”.
 • 28.11 13.00 – 1) Kalendarz „Rok bliżej Natury” 2) Voucher na sesje zdjęciową w Gdańsku.
 • 28.11 21.00 – Książka „Noszenie dzieci”
 • 29.11 13.00 – 1) Kula do karmienia „Karmiuszka”. 2) Książka „ Karmienie piersią”.
 • 29.11 21.00 – Książka „KredaBook”.

3. Nagrody nie można zamienić na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny. Nie można również przenieść prawa do nagrody na inną osobę. 

4. W przypadku nagród fizycznych, nagrody zostaną wysłane do zwycięzców pocztą. W związku z tym, zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z organizatorem w celu przekazania mu adresu do wysyłki nagrody. Jeśli w ciągu 7 dni od ogłoszenia zwycięzców konkursu, zwycięzca nie skontaktuje się z organizatorem w celu przekazania adresu do wysyłki nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji organizatora.

5. W przypadku nagród elektronicznych, nagrody i instrukcje dotyczące otrzymania danej nagrody, zostaną wysłane drogą elektroniczną. Jeśli w ciągu 7 dni od ogłoszenia zwycięzców konkursu, zwycięzca nie skontaktuje się z organizatorem w celu przekazania adresu email do wysyłki nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji organizatora.

 

Paragraf  7 – Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest jego organizator. 
 2. Dane osobowe uczestników konkursu są przetwarzane w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
 • przeprowadzenie konkursu obejmujące działania takie jak wyłonienie zwycięzców, ogłoszenie wyników, przekazanie nagród, przeprowadzanie postępowania reklamacyjnego, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez sponsorów nagród i podwykonawców organizatora konkursu,  takich jak hostingodawca, dostawca poczty e-mail, dostawca oprogramowania, podmiot świadczący wsparcie IT, tylko w zakresie realizacji zadań związanych z prowadzeniem konkursu.

4. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez 30 dni od ogłoszenia wyników konkursu, a po tym terminie zostaną usunięte, chyba że w tym czasie uczestnik złoży reklamację. W takiej sytuacji dane uczestnika będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego jak również po zakończeniu postępowania reklamacyjnego w celu udokumentowania przebiegu postępowania reklamacyjnego.

5. Uczestnikom konkursu przysługują następujące uprawnienia w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 •  

6. Podanie danych osobowych jest warunkiem otrzymania wygranej nagrody  w konkursie.

 
Paragraf 8 – Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem internetowym www.otulicmame.pl/kobieca-wioska-mocy/.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie osób, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie, a w szczególności wymogów określonych w § 1 niniejszego regulaminu.
 3. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane za pośrednictwem poczty e-mail, na adres kontakt@otulicmame.pl, w trakcie trwania konkursu, jak również w ciągu 14 dni od jego zakończenia. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji. 
 4. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.otulicmame.pl/kobieca-wioska-mocy/.

 

 

Regulamin Konferencji ”Kobieca Wioska Mocy”, wersja pierwsza obowiązująca od dnia 20 listopada 2019 roku.